Члан Странке може бити пунолетно лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву, потпише приступницу, за учлањење у Странку. У складу са чланом 7. Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.  Чланство у Странци може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Странке. Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Извршног одбора. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Странци.